Het profiel van onze gemeente

Sinds op 1 mei 2004 de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk zijn samengegaan in de Protestantse Kerk Nederland, is de naam van onze gemeente: Protestantse Gemeente te Warmond. In ons kerkzegel, specifiek voor een gemeente aan het water, willen wij tot uitdrukking brengen dat wij ons als gemeente geïnspireerd weten door de Heilige Geest die ons wind in de zeilen geeft, leidt bij stormen en bij tegenwind toch vooruitgang geeft. Het in de top van de mast staande Latijnse kruis is het teken van de afhankelijkheid van de mens van God. Het Christusmonogram op de voorsteven wordt gevormd door twee in elkaar geschreven letters uit het Griekse alfabet: de X (chi) en de R (rho). Dit zijn de twee eerste letters van het woord Christos.

De Protestantse Gemeente Warmond wil een gemeente zijn waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen. Zij voelt zich verbonden met de generaties die voor hen hebben geleefd, hun geloof hebben beleden en vorm gegeven. Tevens voelen zij zich verantwoordelijk voor de generaties die na hen zullen komen en een vindplaats voor geloof nodig hebben.

Er bestaat een interkerkelijke samenwerking met de katholieke parochie St. Matthias. De Oecumenische Werkgroep stimuleert en co├Ârdineert deze.

Naast de zorg voor de inkomsten en uitgaven, het in stand houden van de predikantsplaats, het beheer van de kerk en de pastorie, hebben de kerkrentmeesters ook het beheer van de begraafplaats bij de Oude Toren.

De diaconie wordt bijgestaan door een Commissie Zending en Werelddiakonaat. De diaken voor het ouderenwerk heeft, samen met de ouderlingen en predikant, de zorg voor de contacten met de ouderen. Daarnaast is er een ouderenbezoekgroep actief.

U kunt de profielschets hier downloaden.

Lees meer over activiteiten van de gemeente.