De Huidige Kerk en de (voormalige) Pastorie

Ieder dorp heeft zijn eigen historie. Daarin neemt de Kerk bijna steeds een belangrijke plaats in. Bezoekers van de hervormde kerk te Warmond vermoeden over het algemeen weinig van de rijke historie die schuil gaat achter thans nog zichtbare zaken. Bestudering van archiefstukken bracht allerlei interessante feiten aan het licht over het huidige kerkgebouw.

De Geschiedenis

In 1868 kwam de pastorie aan de Herenweg klaar. Ds. Van Son legde daarvoor de eerste steen op 8 mei van dat jaar. Architect was de Leidse bouwkundige J. van Lith, aannemer de Warmonder A. van der Wilk. Tegenwoordig wordt pastorie De Roekenhof gebruikt door het Historisch Genootschap Warmelda en woont de predikant in een moderne pastorie (gesitueerd áchter de Roekenhof).

In 1868 wordt ook het besluit genomen om een geheel nieuwe kerk naast de al aanwezige nieuwe pastorie te bouwen. Als architect van de nieuwe kerk, gebouwd in de zgn. Waterstaatstijl, wordt genoemd A. v.d. Wilk, timmerman te Warmond. De aannemer is A. Tegelaar. Tijdens de bouw werden nog enkele wijzigingen in de plannen aangebracht. Besloten werd bijv. om de consistorie te vergroten en een stookplaats aan te leggen tot "aanglooying der koolen waarmede de kerkstoven worden gevuurd". Ook een "privaat" mocht niet ontbreken.
De ruil van een der luidklokken uit de Oude Toren voor een nieuwe die paste in het torentje op de nieuwe kerk, leverde zelfs nog een voordeel op van f 6,50. Voor de nieuwe banken moest nog een bedrag van f 130,-- boven de aannemingssom worden uitgegeven. De bank voor de Heer van Warmond werd aanbesteed en gegund voor f. 495,-- aan de gebroeders Risman.

De preekstoel zal niet eerder dan half maart 1874 worden afgebroken. Het blijkt niet duidelijk of die preekstoel naderhand weer wordt opgebouwd en geplaatst in de nieuwe kerk. Waarschijnlijk is het echter wel, want dat is ook gebeurd met het orgel. Ds. Osti legde de eerste steen op 11 mei 1873 en de kerk werd op 5 juli 1874 feestelijk ingewijd door de "dienstdoende leeraar" na het houden van een toespraak over psalm 48.

In de nieuwe kerk bevond zich rond de kansel een houten doophekwerk, waarbinnen zich de banken bevonden van de ouderlingen en diakenen. Verbonden aan de kansel met een draaibare koperen arm zat het doopvont. Het was een losse zilveren schaal voorzien van de tekst: "Deeze Bekken des Heiligen Doops gegeven ter eeuwigen gedagtenissen aan de Kerk van Warmond". Helaas is nergens vermeld van wanneer dit doopvont dateert en door wie het aan de Kerk werd geschonken.

Bij de interieurvernieuwing van 1962 is het hek verdwenen en werd het doopvont vervangen door een nieuw. Samen met preekstoel en avondmaalstafel ontstond zo het thans aanwezige liturgisch centrum.

Inmiddels staan de pastorie en het kerkgebouw op de monumentenlijst.

Foto's van de Kerk en 't Zenit (de aanbouw) zijn te zien op de fotopagina.


Meer informatie is te vinden in het boekje 'De Hervormde Kerk te Warmond' van de heer P.A.B. Bakkers, waaruit bovenstaande gegevens afkomstig zijn. Het ziet er fraai uit en is onmisbaar voor iedereen die iets van de dorpsgeschiedenis van Warmond, van het kerkgebouw en de Hervormde / Protestantse Gemeente wil weten. Meer informatie over het boekje (o.a. waar te koop of bestellen).

Nog meer informatie is te vinden op ReliWiki.